notariusz koszalin

Jakie sprawy możemy załatwić u Notariusza w Koszalinie

Kim jest Notariusz?

Notariusz (zwany również rejentem) – to prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Powołaniem notariuszy zajmuje się Minister Sprawiedliwości, który również będzie wyznaczał jego kancelarię notarialną w miejscowości, gdzie będzie się prowadzić działalność. Nie chodzi tutaj o konkretny adres. Kiedyś notariusza określało się jako rejenta, przy czym jednak ta nazwa również w tradycyjnym potocznym języku jest używana.

Kto może zostać notariuszem?

Notariuszem może być osoba, która po ukończonych studiach prawniczych odbywa aplikację notarialną i z pozytywnym wynikiem składa egzamin notarialny. Po zdaniu egzaminu notarialnego nie trzeba od razu składać wniosku o to, by zostać notariuszem, wcześniej trzeba stać się zastępcą notarialnym.

Co należy do obowiązków Notariusza?

Do czynności notarialnych, zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie, zalicza się:

 • sporządzanie aktów notarialnych
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie poświadczeń
 • doręczanie oświadczeń
 • spisywanie protokołów
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Przy dokonywaniu czynności notariusz powinien czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów obu stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może spowodować skutki prawne. Notariusz Koszalin jest zobowiązany udzielać stronom wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności. Akty i dokumenty powinny być sporządzane w sposób zrozumiały i przejrzysty dla obu stron.

Jakie opłaty pobiera Notariusz?

Za dokonanie określonych czynności notariusz pobiera taksę notarialną, której maksymalne stawki określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.2013.237 j.t.). Taksa notarialna to jedyne wynagrodzenie notariusza, stanowiące przychód kancelarii.

Notariusze pobierają również, a następnie odprowadzają na rzecz Skarbu Państwa i samorządów dodatkowe opłaty:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od darowizny oraz na rachunki właściwych sądów rejonowych:
 • opłatę sądową od wniosków o wpisy w księgach wieczystych zawartych w aktach notarialnych.

Za dokonywanie tych czynności notariusze nie pobierają jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Ponadto notariusze obliczają, pobierają i wpłacają na rachunki właściwych urzędów skarbowych podatek od towarów i usług (VAT) od pobranego wynagrodzenia – taksy notarialnej.